Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

Sukladno Zakonu o zaštiti prirode (80/13) Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije (DNŽ) upravlja zaštićenim dijelovima prirode navedenog područja.

Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije je na sjednici održanoj 10. prosinca 2004. godine, donijela odluku o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko-neretvanske županije. Sjedište Ustanove je u Dubrovniku, na adresi Branitelja Dubrovnika 41.

Djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode za područje kojim upravlja.

Sukladno Uredbi o ekološkoj mreži (NN 124/2013) na području Dubrovačko – neretvanske županije proglašena su 4 područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa, područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (Područja očuvanja značajna za ptice – POP), te 85 područja značajna za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja drugih divljih vrsta i njihovih staništa, kao i prirodnih stanišnih tipova od interesa za Europsku uniju (Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS).

Područjima koja se nalaze unutar granica parkova upravljaju JU NP Mljet i JU PP Lastovsko otočje, a Javna ustanova upravlja svim ostalim područjima.